Logo Mlýna  
 

Knižní fond

 

Malá řada

Přináší knížky, jejichž autory jsou evangeličtí faráři nebo pedagogové z teologických fakult u nás, ve Francii a ve Švýcarsku. Jejich úkolem bylo napsat srozumitelnou práci pro čtenáře, kteří hledají solidní stručné informace.

Barton, John: Etika a Starý zákon
Starý zákon má kořeny v kultuře, která je nám už hodně vzdálená, občas si sám odporuje a někdy užívá myšlenkové kategorie, které současné uvažování o etice nezná. Nakolik může starozákonní etika (a třeba „Desatero“) pomoci při řešení dnešních problémů? Možná víc, než by se zdálo… John Barton přednáší Starý zákon na univerzitě v Oxfordu.
Překlad: Z ang. přel. Filip a Marie Čapkovi.
Počet stran: 102, cena: 99 Kč   ISBN: 80-86498-15-8

Bovon, Fraçois: Místo svobody (Život ve svobodě podle Nového zákona)
Co je vlastně svoboda v křesťanském pojetí a co to znamená v praxi – proč zahrnuje i přestupek, jak vstupuje do služby druhým a otevírá rozhovor, hak vytváří nový typ autority a vede k přijímání rizika...
Překlad: Z franc. přeložil Jan Sokol.
Počet stran: 72, cena: 45 Kč   ISBN: 80-901589-1-9

Cuvillier, Elian: Apokalypsa byla zítra (Vyznání naděje v Novém zákoně)
Poslední biblická kniha – Apokalypsa neboli Zjevení sv. Jana – zavalí čtenáře spoustou symbolických obrazů, které jsou dnes už těžko srozumitelné. Nejsou předzvěstí katastrofy (i když o ní mluví): jde tu především o zaslíbení, které naplňuje už teď naše dny. O jaké zaslíbení jde? To se pokouší knížka E. Cuvilliera ukázat.
Překlad: Z franc. přeložil Jan Keřkovský.
Počet stran: 80, cena: 59 Kč   ISBN: 80-902296-4-6

Gillièron, Bernard: Bible nespadla z nebe (Strhující historie jejího zrození)
Autor stručně vypráví dějiny starověkého Izraele a prvokřesťanské církve a sleduje, jak během nich postupně vznikaly jednotlivé biblické knihy: za jakých okolností to bylo a jak se na nich ony okolnosti podepsaly. 2. vydání.
Překlad: Z franc. přeložil Jan Keřkovský.
Počet stran: 116, cena: 69 Kč   ISBN: 80-902296-5-4

Hošek, Pavel: A bohové se vracejí (Proměny náboženství v postmoderní době)
Knížka vypráví „příběh“ postupného slábnutí náboženství v několika uplynulých staletích a posléze jeho mnohostranného zesílení a návratu v nedávné minulosti a současnosti. Po ohlédnutí na tradiční společnost následují kapitoly (1.) o zesvětštění západní kultury od nástupu novověku, (2.) o návratu náboženství a jeho bohů do veřejného prostoru v podobě politických hnutí, fundamentalismu a nábožensky motivovaného násilí, (3.) o formách religiozity charakteristických pro postmoderní kulturu, (4.) o specifické situaci náboženství v české společnosti a (5.) o možnostech navázání na trendy postmoderní doby v církevní práci.
 
Počet stran: 142, cena: 139 Kč   ISBN: 978-80-86498-48-5

Marguerat, Daniel: Člověk z Nazaretu (Co dnes vlastně víme o Ježíšovi)
Autor přednáší Nový zákon na univerzitě v Lausanne. Tato kniha se snaží shrnout dostupné informace o Ježíšovi z Nazaretu a nevyhýbá se rozhovoru mezi tím, co o Ježíši může říct odborné zkoumání, a tím, co o něm vyznává křesťanská víra. Kniha vhodná pro základní seznámení s Novým zákonem. 2. české vydání.
Překlad: Z franc. 2. revid. vydání přeložila Anna Hánová.
Počet stran: 120, cena: 69 Kč   ISBN: 80-86498-06-9

Marguerat, Daniel: Žít se smrtí (Výzva Nového zákona)
Smrt jsme se pokusili vytlačit ze života, a přece nás vždycky znovu budou provázet otázky, na něž se těžko odpovídá. Jak se se smrtí vyrovnává křesťanská víra? A co si počít s tradičními křesťanskými odpověďmi, které se staly tak nepřesvědčivými a neuspokojivými? Jak se naučit „žít se smrtí“? Co nabízí bible?
Překlad: Z franc. přeložil Josef Lédl.
Počet stran: 78, cena: 69 Kč   ISBN: 80-902296-7-0

Mrázek, Jiří: Bláznovství víry podle Jakuba (Výklad Jakubovy epištoly)
Jakubova epištola má pověst spisu, který zdůrazňuje (dobré) skutky a protiřečí tím dopisům apoštola Pavla. „Víra bez skutků je mrtvá“ – ta věta je známá, a přece trochu nejasná: o jakých skutcích je tu přesně řeč? Nepodkládám Jakubovi něco jiného, než napsal? Jiří Mrázek v této knize nabídl čtenářům velmi čtivý výklad Jakubova dopisu opatřený doslovným překladem.
 
Počet stran: 122, cena: 99 Kč   ISBN: 80-86498-17-4

Pokorný, Petr: Apoštolské vyznání (Výklad nestarších křesťanských věroučných textů)
Apoštolské a Nicejsko-cařihradské vyznání víry jsou texty, kterými se v dávných staletích pokusili křesťané formulovat obsah křesťanské víry. Jejich jazyk je nám ovšem vzdálený – co říká? A není na čase sáhnout po jiných vyjádřeních? Dotisk 1. vydání.
 
Počet stran: 140, cena: 69 Kč   ISBN: 80-901589-2-7

Pokorný, Petr: Den se přiblížil
Esej evangelického teologa o základním smyslu křesťanství a o jeho dějinné situaci. Doslov napsala (z hlediska „katoličky jiné generace a jiného zaměření“) Lenka Karfíková.
 
Počet stran: 98, cena: 99 Kč   ISBN: 80-86498-21-2

Pokorný, Petr: Vznešený Teofile (Teologie Lukášova evangelia a Skutků)
Lukášovo evangelium a Skutky apoštolů jsou patrně dílem jednoho autora, jenž se pokusil přiblížit základy křesťanské víry lidem, kteří nebyli příliš obeznámeni se starozákonními tradicemi. V tom jsou nám ostatně blízcí. Kniha P. Pokorného se snaží přehledně a systematicky utřídit témata, která tyto dva biblické spisy zpracovávají. Původní širší německé vydání autor zkrátil.
Překlad: Z něm. přeložil Bohuslav Vik.
Počet stran: 156, cena: 99 Kč   ISBN: 80-902296-2-X

Römer, Thomas: Skrytý Bůh (Sex, krutost a násilí ve Starém zákoně)
Některé biblické texty líčí Boha jako válečníka nebo původce etnických čistek. Jak takové texty vlastně čteme, když příliš nejdou dohromady s představou laskavého Otce, kterou si křesťané vytvořili při četbě Nového zákona? Autor (profesor Starého zákona na univerzitě v Lausanne ve Švýcarsku) v této knížce probírá některé „krvavé“ starozákonní příběhy a ukazuje, jak jsou pro naši víru překvapivě důležité a aktuální.
Překlad: Z franc. přeložil Jan Dušek (z 2. rozšířeného vydání Labor et fides, Ženeva).
Počet stran: 128, cena: 109 Kč   ISBN: 80-86498-16-6

Römer, Thomas: Zapovězené žalmy (Modlitby beznaděje a pomsty)
V první části se autor věnuje modlitbám těch, kdo se cítí opuštěni a komu Bůh neodpovídá. Ve druhé části pak dosti šokujícím žalmovým výzvám, aby Bůh už vykonal pomstu nad všemi nepřáteli. Jak těmto žalmům plným násilí porozumět a proč byly zařazeny do Bible?
Překlad: Z francouzštiny přeložili Martin Fér a Jan Keřkovský.
Počet stran: 82, cena: 99 Kč   ISBN: 978-80-86498-36-2

Vouga, François: Staveniště (Křesťané ve světě podle dopisu Efezským)
Vyjádření křesťanské víry se pod tlakem různých okolností už v průběhu prvních generací trochu vyvíjelo a měnilo. Lze to ukázat např. na novozákonním listu Efezským. Stručný výklad tohoto biblického dopisu napsal francouzský profesor Nového zákona (působící na univerzitě v německém Bielefeldu) formou vyprávění: za příběhem jsou nastudovaná fakta, a přitom je tento „komentář“ velmi čtivý.
Překlad: Z franc. přeložil Jan Keřkovský.
Počet stran: 72, cena: 69 Kč   ISBN: 80-86498-09-3

Zumstein, Jean: Protestantismus a první křesťané (Ježíš, Pavel, tradice a víra)
Vše podstatné bylo řečeno v Ježíšovi z Nazaretu – avšak svědectví o tomto počátku se musí neustále prohledávat a nově formulovat. Reformátoři našli v XVI. století odpovědi na mnohé otázky v teologii apoštola Pavla (ospravedlnění z víry, teologie kříže). Jejich nástupci později hledali spíš historického Ježíše. Pátrání občas skončilo ve slepé uličce – jak je na tom biblické bádání dnes? Čím se Ježíš lišil od náboženských postav své doby? Jak jde jeho dílo dohromady se zvěstí apoštola Pavla? Autor přednáší Nový zákon na univerzitě v Curychu.
Překlad: Z franc. přeložil Jan Keřkovský.
Počet stran: 108, cena: 129 Kč   ISBN: 978-80-86498-28-7Odborná řada

přináší knihy, které se podrobněji zabývají některou otázkou biblického světa nebo křesťanského vyznání.

Bargár, Pavol: Narrative, Myth, Transformation (Reflecting Theologically on Contemporary Culture)
Narrative, Myth, Transformation is a groundbreaking book about the transformational potential of the Christian Story in the context of contemporary culture. It offers a unique blend of excellent scholarship, creative thinking and theological wisdom. Pavol Bargár explores new paths in missiological analysis of culture, focusing especially on how narrative and myth determine and transform human self-understanding. His treatment of complex issues is readable and fresh, his arguments convincing, his style engaging, his conclusions inspiring. I wholeheartedly recommend this great book! (Pavel Hošek, Professor of Comparative Study of Religions, Charles University, Prague)
 
Počet stran: 204, cena: 139 Kč   ISBN: 978-80-86498-60-7

Ber, Viktor: Vyprávění a právo v knize Exodus
Hranice, vztah a rozdíly mezi vyprávěním a právními texty v knize Exodus (Právo ve vyprávění, pesachové kapitoly, řeč sinajského práva, Desatero, Kniha smlouvy…)
 
Počet stran: 212, cena: 149 Kč   ISBN: 978-80-86498-35-5

Čapek, Filip: Hebrejská Bible, její kánon a možnosti výkladu
Předmětem této práce je kánon Hebrejské Bible jako interpretační možnost; autor téma rozvádí na pozadí díla dvou významných postav druhé poloviny dvacátého století, Brevarda S. Childse a Jamese A. Sanderse.
 
Počet stran: 296, cena: 199 Kč   ISBN: 80-86498-14-X

Dus, Jan Amos: Patristická exegeze
Kniha obsahuje řecké a latinské patristické komentáře k sedmi matoušovským textům: Perla, Poklady Písma, Ježíš chodí po vodě, Kananejka, Petrovo vyznání, Zaslíbení Petrovi, Proměnění na hoře. Autory jsou tři církevní otcové z 2.–4. století: Órigenés z Alexandrie, Jan Zlatoústý, Hilarius z Poitiers.
 
Počet stran: 136, cena: 139 Kč   ISBN: 978-80-86498-54-6

Dus, Jan Amos: Řecká kurzorika a Krédo
Čítanka z rané křesťanské literatury ve 34 lekcích, jejichž témata volně korespondují s obecně známými výpověďmi křesťanské věrouky, konkrétně s tzv. Krédem – Apoštolských vyznáním víry. Každá lekce obsahuje text z Nového zákona a text ze spisů apoštolských otců nebo ze spisů apokryfních. Předpokladem četby je znalost novozákonní řečtiny a orientace v její slovní zásobě. Čítanka je určena pro studenty teologie a další zájemce o rané křesťanství.
 
Počet stran: 132, cena: 139 Kč   ISBN: 978-80-86498-53-9

Dus, Jan Amos: Umučení Polykarpa a pašijní příběh
Umučení Polykarpa (List církve ve Smyrně církvi ve Filomelou) je zpráva o mučednické smrti Polykarpa (ca 155), žáka apoštolů a smyrenského biskupa. Tato směs narativních a parenetických prvků se stala vzorovým textem vnikajícího martyrologického žánru. Publikace obsahuje řecký text a nový český komentovaný překlad.
 
Počet stran: 182, cena: 149 Kč   ISBN: 978-80-86498-47-8

Filón z Alexandrie: Život Mojžíšův
Úvodní studie Petra Pokorného a řecko-české vydání původního Fiĺonova textu.
Překlad: Lucie Kopecká
Počet stran: 298, cena: 149 Kč   ISBN: 978-80-86498-56-0

Gallus, Petr: Člověk mezi nebem a zemí (Pojetí víry u P. Tillicha a K. Bartha)
Analýza a srovnání pojetí víry v dílech dvou velkých postav protestantské teologie 20. století, Paula Tillicha a Karla Bartha. Těžištěm práce jsou dvě obsáhlé kapitoly o pojetí víry obou teologů v průběhu jejich celé teologické činnosti. Třetí kapitola je srovnávací, vychází z analýzy myšlení obou autorů a konstatuje praktickou nemožnost rozhovoru mezi nimi.
 
Počet stran: 518, cena: 249 Kč   ISBN: 80-86498-11-5

Keřkovský, Pavel: Bázeň boží a narativní etika
Zrod narativní etické reflexe: autor zkoumá historický okamžik vzniku mravního chování a etické reflexe a v další části pak mravní chování a etickou reflexi v biblické tradici. Publikace je výsledkem badatelské činnosti v rámci výzkukného záměru/grantu MSM 0021620802 – Hermeneutika křesťanské, zvláště české protestantské tradice v kulturních dějinách Evropy – a vychází s jeho finanční podporou.
 
Počet stran: 349, cena: 199 Kč   ISBN: 80-86498-20-4

Keřkovský, Pavel: Řeč filosofické a biblické reflexe (Problém spravedlnosti a lidských práv v díle Boženy Komárkové)
Práce se zabývá dílem prof. Boženy Komárkové (1903–1997), zejména jejím příspěvkem k problematice spravedlnosti a lidských práv; tato autorka hledala kořeny lidských práv a také usilovala o jejich uskutečňování ve společnosti, ve které žila. P. Keřkovský označuje její dílo za reformační filosofii. „Svět je spravován zmatkem lidí a Boží spravedlností, já bych řekla: Božím milosrdenstvím.“
 
Počet stran: 440, cena: 199 Kč   ISBN: 80-86498-13-1

uspořádali Lenka Karfíková a Jan A. Dus: Milost v antické, židovské a křesťanské tradici
MIROSLAV ŠEDINA: Filosofie a etika v řeckém konceptu připodobnění Bohu – Od Platóna k Filónovi Alexandrijskému. JAN DUŠEK: Milost v kumránských rukopisech Řád Jednoty a Damašský spis. JIŘÍ MRÁZEK: Milost podle Čtvrtého Ezdráše. PETR SLÁMA: „Povstane z trůnu soudu a posadí se na trůn milosti“ – milost v rabínské literatuře. JAN ROSKOVEC: Milost v janovských spisech Nového zákona. JAN A. DUS: Milost u Ignatia Antiochejského. MATYÁŠ HAVRDA: Milost a svoboda v myšlení Klementa Alexandrijského. VÁCLAV VENTURA: Milost v pojetí prvních mnichů – Dopisy Antonínovy a Pachomiana. FILIP OUTRATA: Milost u Juliána z Aeclana. VÍT HUŠEK: Dědictví Augustinovy teologie milosti (do synody v Orange r. 529). TEREZA POŠTOVÁ: Milost v moraliích Řehoře Velikého. LADISLAV CHVÁTAL: Zbožštění skrze darované synovství – pojetí milosti u Maxima Vyznavače. LENKA KARFÍKOVÁ: „Jeho návrat k Otci je zbožštění člověka“ – milost podle Eriugenových výkladů k Janovi.
 
Počet stran: 364, cena: 199 Kč   ISBN: 978-80-86498-30-0

uspořádali Lenka Karfíková a Jan A. Dus: Milost v patristice
MIROSLAV ŠEDINA, Charis a Charitky: od Hésioda k Filónu Alexandrijskému; JIŘÍ MRÁZEK, Milost v deuterokanonické a intertestamentární literatuře; MATYÁŠ HAVRDA, Milost jako pokračující tvoření: Irenej z Lyonu; PETR KITZLER, Vis divinae gratiae, potentior utique natura: Tertullianovo pojetí Boží milosti; VÁCLAV VENTURA, Órigenova mnohotvárná milost; LENKA KARFÍKOVÁ, Milost v Katechetických homiliích Theodora z Mopsuestie; VÍT HUŠEK, Milost stvoření, zjevení a odpuštění podle Pelagia; LADISLAV CHVÁTAL, Filanthropia: Pojetí “milosti” u Dionysia Areopagity
 
Počet stran: 226, cena: 199 Kč   ISBN: 978-80-86498-41-6

uspořádali Lenka Karfíková a Jiří Mrázek: Milost podle Písma a starokřesťanských autorů
Martin Prudký: Hospodin, »Bůh milostivý« & Izrael, lid »z boží milosti«, Jan Roskovec: Pojem milosti v pavlovském okruhu Nového zákona, Petr Pokorný: Markovo evangelium a lukášovské spisy, Jiří Mrázek: Milost v Matoušově evangeliu, Jiří Mrázek: Milost v Prvním a Druhém listu Petrově, Jan A. Dus: Milost u Klémenta Římského, Matyáš Havrda: Valentinovské pojetí milosti, Vít Hušek: Nauka o milosti u Ambrože Milánského, Lenka Karfíková: Augustinův dvojí výklad Pavlovy nauky o milosti, Ladislav Chvátal: Kosmologické předpoklady nauky o milosti u Maxima Vyznavače.
 
Počet stran: 204, cena: 139 Kč   ISBN: 80-86498-08-5Studijní texty

Publikace jsou základní práce, jejichž autory jsou protestantští teologové nebo filosofové. Knihy mohou sloužit jako učebnice, jsou však srozumitelné i laikům.

Allen, Diogenes: Filosofie jako brána k teologii
Kniha předkládá průřez dějinami filosofie z pohledu teologa. Nejedná se však o úvod do filosofie náboženství, nýbrž o základní vhled do Platonovy argumentace, do aristotelské tradice v teologii Tomáše Akvinského a do střetu moderní filosofie s náboženstvím.
Překlad: Z angl. přeložil Tomáš Hančil, úryvky zákl. filosofických textů vybrali T. Hančil a Jan Kranát.
Počet stran: 228, cena: 139 Kč   ISBN: 80-902296-3-8

Baldermann, Ingo: Úvod do biblické didaktiky
První biblická didaktika v českém jazyce: uvádí do základní nábožensko-pedagogické diskuse a poskytuje cenné podněty k výuce.
Překlad: Přeložil L. Beneš, P. Gallus, O. Kolář, O. Macek a T. Landová–Vejnarová.
Počet stran: 222, cena: 199 Kč   ISBN: 80-86498-07-7

Fuchs, Eric: Co dělá naše jednání dobrým? (Uvedení do etiky)
Autor – profesor etiky na univerzitě v Ženevě – nenabízí pravidla a poučky, nýbrž podněty pro to, jak se vyznat v pestré nabídce různých pojetí etiky.
Překlad: Z francouzštiny přeložil Josef Lédl.
Počet stran: 174, cena: 149 Kč   ISBN: 80-86498-03-4

Lohse, Bernhard: Epochy dějin dogmatu
Kniha profesora církevních dějin z Hamburku prochází různé etapy křesťanského myšlení od starocírkevních vyznání přes středověké a reformační učení až k věroučným stanoviskům novodobého protestantismu a katolicismu.
Překlad: Pod odborným vedením Jana Štefana z 8. německého vydání z němčiny přeložili Petr Gallus, Ondřej Kolář, Ondřej Macek, Tabita Vejnarová.
Počet stran: 265, cena: 199 Kč   ISBN: 80-86498-04-2

Marguerat, Daniel: Úvod do Nového zákona
Dílo 10 autorů, kteří přednášejí na protestantských a katolických fakultách ve Švýcarsku, Francii, Itálii a Německu. Každé novozákonní knize je věnována samostatná kapitola, v níž se probírá obsah, literární struktura, teologický záměr, nové otázky, o nichž se diskutuje v posledních letech, a seznam doporučené literatury (doplněný o tituly dostupné v češtině). Samostatné kapitoly jsou věnovány také dějinám novozákonního kánonu a textové kritice.
Překlad: Z francouzštiny přeložili Jan Amos Dus, Martin Fér, Tereza Kellerová, Jakub Keller, Jan Keřkovský, Abigail Kozlíková, Daniel Matějka a Vojen Syrovátka, jazyková redakce Rut Brodská a Jan Keřkovský.
Počet stran: 604, cena: 399 Kč   ISBN: 978-80-86498-55-3

Migliore, Daniel L.: Víra usilující rozumět (Úvod do křesťanské teologie)
Tato kniha je jedním z nejpřístupnějších úvodů do křesťanské teologie. Nabízí vhled do reformované tradice a současně je ukázkou, jak se dnešní teologie potýká s otázkami, které na nás doléhají. Daniel L. Migliore působil do roku 2009 jako profesor teologie v Princetonu v USA.
Překlad: Z angličtiny přeložili Tomáš Hančil a Petr Macek.
Počet stran: 398, cena: 299 Kč   ISBN: 978-80-86498-33-1

Mrázek, Jiří: Kázání na hoře
Autor nabízí vlastní výklad velmi známého textu, stručně připomíná důležité motivy z poznámek a komentářů od 4. do 21. století a všímá si české tradice, zejména Kralických, F. Sušila, F. Žilky, J. Mánka a M. Hájka. Nechybí nápadité aktualizace, jež tento zásadní dokument ježíšovské tradice zasazují do současnosti.
 
Počet stran: 238, cena: 149 Kč   ISBN: 978-80-86498-61-4

Mrázek, Jiří: Lukášovská podobenství
Tato práce pražského novozákoníka volně navazuje na předchozí knihu Podobenství v kontextu Matoušova evangelia. Tentokrát se autor věnuje patnácti podobenstvím podle zpracování evangelisty Lukáše: zkoumá, jakým způsobem evangelista s podobenstvími pracuje, jak je zařazuje do vyprávění a jakým způsobem vede čtenáře ke správnému pochopení. Publikace je výsledkem badatelské činnosti v rámci výzkukného záměru/grantu MSM 0021620802 – Hermeneutika křesanské, zvláště české protestantské tradice v kulturních dějinách Evropy – a vychází s jeho finanční podporou.
 
Počet stran: 141, cena: 149 Kč   ISBN: 80-86498-22-0

Mrázek, Jiří: Podobenství v kontextu Matoušova evangelia
Kniha se zabývá Ježíšovými podobenstvími a analyzuje význam, který dostávají zasazením do širšího celku evangelia.
 
Počet stran: 212, cena: 149 Kč   ISBN: 80-86498-05-0

Mrázek, Jiří: Teologie opomíjených (Přehlížené hlasy v Novém zákoně)
Teologie novozákonních knih, kterým se obvykle nedostává tolik pozornosti – třeba proto, že řeší jen některá vybraná témata, a jinými se nezabývají, chybí v nich ucelený systém (což však neznamená, že jej autoři v hlavě neměli). Knížka Jižřího Mrázka čte mezi řádky: v tom, o čem autoři novozákonních knih přímo nemluví, ale lze zjkistit, že to předpokládají. Teologie evangelia podle Marka, Matouše a Lukáše, dopisů Petrových, epištoly Jakubovy a Judovy, Zjevení Janova a pastorálních epištol
 
Počet stran: 184, cena: 149 Kč   ISBN: 978-80-86498-52-2

Pöhlmann, Hans Georg: Kompendium evangelické dogmatiky
Vůbec první učebnice evangelické dogmatiky dostupná v českém jazyce. Autor – profesor systematické teologie v Osnabrücku – probírá standardní témata, a to vždy ve třech částech: Historický přehled, diskuse 20. století a shrnující teze.
Překlad: Pod odborným vedením Jana Štefana z němčiny přeložili Petr Gallus, Ondřej Kolář, Ondřej Macek a Tabita Vejnarová.
Počet stran: 436, cena: 249 Kč   ISBN: 80-86498-02-6

Vouga, François: Teologie Nového zákona
Definice, úkoly a metody teologie Nového zákona; Nový zákon jako čtení Starého (kapitola 1), jaká je hlavní zvěst Nového zákona o spasení (kap. 2), o lidské existenci (kap. 3), o společenství církve (kap. 5), o existenci za hranicí smrti (kap. 7) a o jejich základu v události vzkříšení a smrti Ježíše z Nazaretu (kapitola 4). Za ekleziologii je vložena kapitola o dvou moderních paradigmatech novozákonní teologie (filosofie dějin F. Ch. Baura a existenciální interpretace R. Bultmanna, kap. 6). Tuto knihu lze číst postupně po kapitolách nebo je možné ji používat i jako příručku a orientovat se podle rejstříku či podrobného obsahu. Fr. Vouga je švýcarský protestantský teolog. Přednáší Nový zákon v Bielefeldu v Německu.
Překlad: Z francouzštiny přeložili Jiří Bureš, Martin Fér, Jakub Keller, Jan Keřkovský a Leonardo Teca.
Počet stran: 430, cena: 349 Kč   ISBN: 978-80-86498-27-0Sborníky a ostatní publikace

Náleží sem sbírky kázání, jednotlivé přednášky, sborníky apod.

Fišer, Drago: Hledám slova pro hledající (Procházka teologickou literaturou)
Tajemství lifdského života, obecné kořeny náboženství, specifikum křesťanství jako jednoho ze světových náboženhství, evangelium Ježíše z Nazareta – Drago Fišer se pokouší představit křesťanství agnostikům či ateistům a nabízí jim k přemýšlení procházku současnou teologickou literaturou.
 
Počet stran: 152, cena: 139 Kč   ISBN: 978-80-86498-50-8

kolektiv autorů: Bůh – můj bližní (Evangelický katechismus v 25 obrazech)
Tato knížka promýšlí dvacet pět základních témat křesťanské víry. „Odmítáme se smířit s tím, že by se o náboženství či o víře muselo mluvit jazykem nesrozumitelným, starobylým a dávno překonaným. Chtěli jsme ukázat, že o Bohu, o Kristu, o životě a o smrti, o utrpení i o radosti, zkrátka o všem, co patří ke smyslu lidského života, se dá mluvit normálně,“ říkají autoři této knížky (všichni jsou ze Ženevy a knížku dokončili v roce 1998).
Překlad: Z franc. přeložil Martin Fér.
Počet stran: 116, cena: 139 Kč   ISBN: 978-80-86498-25-6

kolektiv autorů: Matoušovské studie
Jiří Mrázek: Komu je psáno Matoušovo evangelium, Jiří Mrázek: Obrat k misii pohanům v Matoušově evangeliu, David Balcar: Podobenství o dvou synech, Marta Židková: Podobenství o družičkách, Jiří Mrázek: Smysl a záměr Ježíšovy „apokalyptické řeči“ v prvních třech evangeliích, Rut Dvořáková: Prázdný hrob v Matoušově evangeliu v německé tradici
 
Počet stran: 108, cena: 89 Kč   ISBN: 80-902296-6-2

Pokorný, Pavel: Slovo na všední den a na neděli
Promluvy připravené původně pro vysílání Českého rozhlasu 6 – vesměs na biblická témata, podaná stručně a srozumitelně jako námět k zamyšlení (pro lidi věřící i nevěřící). Autor pracuje jako evangelický farář v Praze-Střešovicích a zabývá se mimo jiné otázkami pastorace.
 
Počet stran: 128, cena: 99 Kč   ISBN: 80-86498-10-7Studie a texty Evangelické teologické fakulty UK

uspořádal Jan Kranát: Schleiermacherovy promluvy O náboženství 1799 (Erlangenský seminář)
Studie a texty 17 (2010/2)
JAN KRANÁT, Schleiermacherův pobyt v Berlíně (1796–1804); WOLFGANG SCHOBERTH, Schleiermacherovy promluvy O náboženství a jejich kontext; HANS-HERMANN TIEMANN, Schleiermacherova perspektivická kombinatorika – teworie univerzálního dorozumění. Uvedení do tématu podle promluv O náboženství, Krátkého přehledu teologického studia a Věrouky; OLGA NAVRÁTILOVÁ, Jednotlivec a universum ve Schleiermacherových promluvách O náboženství; TOMÁŠ ŽIVNÝ, Mystika Schleiermacherových promluv O náboženství; JAN KRANÁT, „Vyslovit, zachytit, znázornit.“ Pojem pocitu ve Schleiermacherových promluvách O náboženství.
 
Počet stran: 98, cena: 149 Kč   ISBN: 978-80-86498-42-3

uspořádal Zdenko Š Širka: Domov jako most (Festschrift k padesátinám prof. Ivany Noble)
TIM NOBLE, Ivana Noble – akademická dráha a jiné aktivity; FRANTIŠEK ŠTĚCH, Co je teologie?; MICHAEL KIRWAN SJ, Goetheho „Rímske prázdniny“: Utopická imaginácia pre teológiu světa; PETR JANDEJSEK, „A Ježíš prospíval v moudrosti“: Rozprava o pneumatiologické christologii; JOOST VAN ROSSUM, Otec Jan Meyendorff a ekumenické hnutí; MICHAELA KUŠNIERIKOVÁ, Cesta k vyjadreniu jednoty v spoločenstve v dokumentoch Svetovej rady cirkví a Svetového luteránského zväzu – spoločenstva cirkví; PETER DE MEY, Vatikán II a Kréta I jako vykročení stejným směrem? „Vztahy pravoslavní církve ke zbylému křesťanskému světu“ pod lupou; ZDENKO Š ŠIRKA, Výzývy ekumenické hermeneutiky v současnosti a okolnosti jejího vzniku; ARISTOTLE PAPANIKOLAOU, Tradice jako rozum a praxe: Podpoření současné ortodoxní teologie v rozhovoru s Alasdairem MacIntyrem; PARUSH RAYKOV PARUSHEV, Integrálne poznanie a holistická vízia pre teológiu; PANTELIS KALAITZIDIS, Problém vývoje dogmatu v současné pravoslavné teologii: První pohled; KATEŘINA BAUEROVÁ, Mezi uvnitř a vně: Překročení dualistického pohledu na prostor s Gatonem Bachelardem a Louis-Marie Chauvetem.
 
Počet stran: 196, cena: 149 Kč   ISBN: 978-80-86498-59-1

uspořádala Kateřina Bauer: Mystika uprostřed či na okraji? (Zkušenosti různých náboženství)
Studie a texty 18 (2011/1)
IVAN O. ŠTAMPACH, Mystika jako báze mezináboženského dialogu; DAVID BIERNOT, Hegerova filozofie náboženství jako interpretační model na poli bádání o mystice v 19. a 1. polovině 20. století: Moše Idel a Bernard McGinn k problematice „unio mystica“ v rámci židovské a křesťanské mystiky; KATEŘINA BAUER, Teologie světla v pravoslavných ikonách; PAVEL HOŠEK, Súfismus jako inspirace pro současnou kulturu: Fethullah Gülen a jeho hnutí; VILOA PARGAČOVÁ, Úskalí uchopení islámské mystiky a spirituality. Úvod do problematiky; ADAM BORZIČ, Koktání bytí: Souběhy poezie a mystiky; JAKUB HLAVÁČEK, René Dumal a G. I. Gurdžijev; VLADIMÍR KOČANDRLE, Umění neuchopení (mysl na hranici předmětu); FUMON S. NAKAGAWA, Buddhovská hodnota Tvého bytí.
 
Počet stran: 116, cena: 149 Kč   ISBN: 978-80-86498-43-0

uspořádal Martin Prudký: Život Dekalogu, život Písma
MARTIN PRUDKÝ, Dekalog v biblické teologii: Text Desatera a jeho význam pro bibli a její teologii; OTA HALAMA, Poznámky k interpretaci Dekalogu v českých dějinách církve; JINDŘICH HALAMA, Život s Bohem. Návod k použití; TIM NOBLE, Desatero ve filmech DeMillea a Kiesłowského; PAVEL HOŠEK, Desatero a Küngův projekt světového étosu; ONDŘEJ MACEK, „…i kdyby sám anděl z nebe přišel … nemohu jinak…“ Bible a náboženská kniha v rukou kacířů 18. století; GERDARD SAUTER, Jak můžeme zachovat biblickou věrnost a zároveň číst bibli z pohledu své dnešní situace?
 
Počet stran: 106, cena: 149 Kč   ISBN: 978-80-86498-40-9

uspořádal Martin Wernisch: Unitas fratrum 1457–2007 (Jednota bratrská jako kulturní a duchovní fenomén)
Studie a texty 15 (2009/2)
MARTIN WERNISCH, Soudobé bádání o Jednotě bratrské v zrcadlem jubilejní konference; ALBERT KUBIŠTA, Jednota bratrská jako řeč konfesijních polemik; PETR ZEMEK, Jednota bratrská v zápase s jihlavským farářem Janem Heretikem; VLADIMÍR URBÁNEK, Konfesijní identity a irénické snahy; MARTA BEČKOVÁ, Jednota bratrská v polském exilu; VIERA ŽBIRKOVÁ, Výsledky výskumu o Jednote bratrském na Slovensku koncom 17. a začiatkom 18. storočia; KARL-EUGEN LANGERFELD, Die Absichten der Erneuerten Brüder-Unität bei ihrer Tätigkeit im eurasischen Raum; JANA UHLÍŘOVÁ, Vzdělání – charakteristický fenomén Jednoty bratrské; DANIEL S. LARANGÉ, Kazatelské umění jako literární odkaz Jednoty bratrské; OTA HALAMA – JAROSLAV MAREK, Smrt a pohřby bratrské šlechty v polovině 16. století; DAGMAR ČAPKOVÁ, K pojetí řádu u Komenského a v Jednotě bratrské; JIŘÍ JUST, Nález archivu Matouše Konečného a jeho význam pro studium dějin Jednoty bratrské; LENKA VESELÁ, Českobratrská literatura v knihovně posledních Rožmberků.
 
Počet stran: 214, cena: 149 Kč   ISBN: 978-80-86498-34-8

uspořádali Martin Prudký a Petr Sláma: Tesáno do kamene – psáno na pergamen – tištěno na papír (Studie ke starozákonní hermeneutice)
Studie a texty 13 (2008/2)
VIKTOR BER, „Mlčení jehňátek“ v knize Genesis: Střípky narativní analýzy na příkladech Gn 12,10.12 a Gn 20,1-18; BERND J. DIEBNER, „David“ a „Goliáš“; JENÖ KISS, Prorocký nářek a jeho život; LUKÁŠ KLÍMA, „Kenaanský“ žalm 29 a Hospodinův hlas; MICHAEL DICK, Mezopotámské kultické sochy: svátostné setkání s božským; JAN DUŠEK, Správní, ekonomické a náboženské instituce v Samaří v době perské; PETR SLÁMA, „Zákon Boha tvého a zákon krále“ (Ezd 7,26): Mojžíšova Tóra jako akreditační dokument židovského společenství doby Ezdrášovy?; MARTIN PRUDKÝ, Biblia Hebraica quinta editione: Nová řešení starých problémů v kritické edici textu Hebrejské bible; DAVID JAVORNICKÝ, Kategorie postavy v poetice starozákonních narativů; DAVID JAVORNICKÝ, Zápletka v poetice starozákonních narativů; PETR SLÁMA, Starozákonní minimalisté.
 
Počet stran: 234, cena: 149 Kč   ISBN: 978-80-86498-31-7

uspořádali Ondřej Macek a Jan Rückel: Slavomil C. Daněk v kontextu českého protestantismu a starozákonního bádání
Studie a texty 11 (2007/2)
Do sborníku o Slavomilu Daňkovi autorsky přispěli Martin Prudký, Petr Sláma, Filip Čapek, Jan Rückl, Miloslav Bohatec, Jan Heller, Milan Balabán, Pavel Keřkovský, Josef Smolík, Ondřej Macek, Pavel Filipi, Ladislav Beneš, Tabita Landová. ISSN 1802-6818. (Roční předplatné Studií a textů stojí 199 Kč za oba svazky.)
 
Počet stran: 146, cena: 149 Kč   ISBN: 978-80-86498-19-5

uspořádal Jan Roskovec: Výklady a časy (Biblické a hermeneutické studie)
Desátý svazek řady Studií a textů ETF (2007/1). A. Pištora: Čas a svědectví; J. Černohous: Jákobův zápas na Jaboku; J. Dvořáček: Znamení proroka Jonáše (Mt 12,38–42); R. Fialová: Podobenství o fíkovníku v etiopském Zjevení Petrově; P. Cimala: Spor o svobodu. Svoboda v listech Pavla z pohledu dějin bádání; J. Ján: Starozákonní theofanie u sv. Hilaria z Poitiers; O. Kolář: Vzkříšení ve smrti. Reflexe a kritika jednoho eschatologického modelu; J. Just: Biblický humanismus Jana Blahoslava; O. Macek: Náčrt vnitřního života tajných evangelíků 18. století v Horních Vilémovicích; J. Lédl: Misijní akomodace v díle Mattea Ricciho a jeho druhů; M. Šlajerová: Proces smíření. Palestinská hermeneutika události, identity a starozákonního textu.
 
Počet stran: 252, cena: 139 Kč   ISBN: 1802-6818 (ISSN)

uspořádali Martin Prudký a Jan Roskovec: Výklady a vykladači (Studie k biblické hermeneutice)
Devátý svazek obnovené řady Studií a textů Evangelické teologické fakulty obsahuje tyto příspěvky: Jiří Hoblík – Co byl a je spor o profétii; David Biernot – Deuteronomium jako metatext a jeho role při vytváření makrostrukturální koherence Mojžíšova kánonu; Mikuláš Vymětal – Literární analýza mudrače Exodus Raba 1,34–3,17,5; Jiří Lukeš – Literární druh kanonických Skutků apoštolů a apokryfních Skutků apoštola Pavla; Jan Amos Dus – Mikuláš z Lyry o Pavlovi před Damaškem; Tabita Landová – Kázání jako podobenství Božího království; Petr Gallus – Karl Barth liberální aneb víra jako Christus prolongatus
 
Počet stran: 174, cena: 139 Kč   ISBN: 80-86498-12-3

 
© Nakladatelství Mlýn
Nakladatelství Mlýn
Vrchlického 1
586 01 JIHLAVA


Mlýn
Novinky
point Knižní fond
E-obchod
Kontakt

http://www.evangnet.cz